Kaamerate info

Uhtna Põhikooli jälgimisseadmestiku kasutamine

Eesmärk

 • Uhtna Põhikoolis kasutatakse jälgimisseadmestiku õpilaste ja koolitöötajate
  turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks.

Õiguslik alus

 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 5 kohaselt on koolis videovalve kasutamine
  lubatud õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning
  olukorrale reageerimiseks.

Jälgimisseadmestiku info

 • Turvakaamerad on paigaldatud järgmiselt:

1) peamaja I ja II korruse koridoridesse, õuekaamerad on paigaldatud suunaga sisehoovi, tiigi poole, parklaalale, kahemajavahelisele alale;
2) kõrvalhoone (Tegula) I ja II korruse koridoridesse, noortekeskusesse, õuekaamerad on paigaldatud suunaga virgestusväljakule ja kõrvalhoone maja taha.

 • Koolis kasutatavate jälgimisseadmestiku salvestistele on juurdepääsuõigus kooli direktoril ja direktori volitatud isikul.
 • Jälgimisseadmestiku salvestisi võib kooli juhtkond kasutada seaduses sätestatud eesmärkidel.
 • Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse kuni neli kuud salvestamise päevast arvates.
 • Jälgimisseadmestiku salvestusseadmete pilti reaalajas ei vaadata.
 • Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse nähtavasse kohta paigutatud teavitussilti, kus on videokaamera kujutis, sõna „VIDEOVALVE“, kaamera kasutamise eesmärk, õiguslik alus, vastutav töötleja ning viide kaamera kasutamise lisainformatsioonile.
 • Vanematel, õpilastel ja teistel kaamerasalvestistele jäänud isikutel on kõik andmekaitsetingimustes sätestatud õigused oma andmete osas.
 • Turvakaamera salvestisi ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui kolmandal isikul on seaduses sätestatud õigus salvestisi saada. Andmete saamiseks tuleb esitada allkirjastatud nõue, milles peab olema näha salvestise saamise õiguslik alus, eesmärk ja ajavahemik, mille kohta salvestist soovitakse.