Andmekaitse

Kinnitatud direktori 16.10.2019

käskkirjaga nr 1.1-1/5

Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimused

Töötleme õpilaste, vanemate, koolitöötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

  1. avaliku ülesande täitmisel (“Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus”, kooli põhimäärus, “Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord”, Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”, “Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord”, “Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord”, “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”, “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”),

  2. juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus),

  3. töötajaga sõlmitud lepingu täitmisel (nt tööleping).

Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimused on kättesaadavad kooli kodulehel.

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

1. Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli stendidel, veebilehel, almanahhis, infoekraanidel või erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.

2. Õpilasele alates 2. klassist õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks.

(nimi.perekonnanimi@uhtna.edu.ee)

E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel.

3. E-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood). Lisaks võidakse kasutada ainetundides teisi õppeainele omaseid e-õppe keskkondi.

4. Lastevanemate e-posti aadressi kasutamine.

Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lapsevanematega ning teabe kiireks edastamiseks.

5. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik jne).

Isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmiseks tuleb esitada avaldus vastutavale töötajale.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab juhiabi Kaja Karits. E-post: info@uhtna.edu.ee