Andmekaitse

Kinnitatud direktori 16.10.2019

käskkirjaga nr 1.1-1/5

Muudetud direktori 09.12.2019

käskkirjaga 1.1-1/14


Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimused


1.Isikuandmete vastutav töötleja on Uhtna Põhikool (edaspidi Kool) Nooruse 18, Uhtna alevik, Rakvere vald, 44202, telefon 325 7768, info@uhtna.edu.ee


2.Töötleme õpilaste, vanemate, koolitöötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:


2.1.avaliku ülesande täitmisel (“Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus”, Uhtna Põhikooli põhimäärus, kooli kodukord, “Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord”, Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”, “Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord”, “Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord”, “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”, “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” jne),

2.2.juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus, “Täiskasvanute koolituse seadus” jne),

2.3.töötajaga sõlmitud lepingu täitmisel (nt tööleping, käsundusleping jne),

2.4.õigustatud huvi korral (nt kooliajaloo talletamine)


3.Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.


Nõusolek isikuandmete töötlemiseks PDF

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:


4.1.Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli stendidel, veebilehel, almanahhis, infoekraanidel või erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.


4.2.Õpilasele alates 2. klassist õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks.

(nimiperekonnanimi@uhtna.edu.ee)

E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel.


4.3.Lastevanemate e-posti aadressi kasutamine.

Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lapsevanematega ning teabe kiireks edastamiseks.


4.4.Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik jne).


5. Lapsevanema õigused

5.1. .Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada koolile taotlus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

5.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

5.2.1 Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

5.2.2. Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil info@uhtna.edu.ee.

5.2.3. Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema taotlus on selgelt põhjendamata või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata.


6. Andmete avalikustamine ja edastamine

6.1 Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

6.2. Kool võib avalikustada andmete töötlemise nõusolekus välja toodud lapse andmeid (lapse nimi, foto, koolitöö).


7.Andmete säilitamine

7.1. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente säilitatakse Dokumentide loetelus määratud säilitustähtaja möödumiseni.

7.2. Nõusoleku alusel avalikustatud andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud, almanahhid) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

7.3. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).

7.4. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töölemise lõpetamisest.


8.Turvalisus

8.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid avalikustab.

8.2. Kooli veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootorile kättesaamatud.

8.3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

8.4. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav kooli juhtkonnale ja töötajatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris.

8.5. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile kooli töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatud kapis.

8.6. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda kooli kantseleisse või e-posti aadressil info@uhtna.edu.ee.


9. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või lapse õigusi.


10. Koolitöötajatega sõlmitud lepingute puhul on andmekaitsetingimused ära toodud Kooli töökorralduse reeglites.


11.Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimused on kättesaadavad kooli kodulehel ja kantseleis.


12.Kooli andmekaitsespetsialist on juhiabi Kaja Karits. e-post: info@uhtna.edu.ee, infoturbespetsialist on informaatikaõpetaja Karmo Lugima.