Kutsume teid kaasa mõtlema

Kutsume teid kaasa mõtlema

Hea lapsevanem!

Eelmisel aastal tegi Rakvere vald algust haridusvõrgu arendamisega, kus esmalt vaadeldi suuremat pilti ehk Eesti hariduse strateegilist plaani. Seejärel kaardistati valla hetkeolukord, toodi välja meie valla koolide tugevused ning võimalused, samuti on koostatud tulemus-, tõhusus- ja finantsiliste näitajate analüüs. Peagi valmib suurt pilti hõlmav ülevaade. Selle kõigega on võimalik tutvuda Rakvere valla koduleheküljel. https://www.rakverevald.ee/haridusvorgu_arendamine

Sellest tulenevalt pikendasime Uhtna Põhikooli arengukava perioodi. Mida me oleme vahepeal teinud?

 • Küsisime eelmisel aastal lastevanemate koosolekul uue arengukavaperioodile sisendit (tugevused, väärtused, kitsaskohad, võimalused kaasarääkimiseks jms).
 • Õpilaskogunemistel ning ainetundides küsisime õpilaste arvamusi heast koolist.
 • Oleme koondanud Uhtna Põhikooli rahuloluküsitluste tulemused ning neid analüüsinud.
 • Teinud mitmeid koostööpäevi kogu meeskonnaga.
 • Viisime läbi sisehindamise.

Selle tulemusena sõnastasime Uhtna Põhikooli visiooni, missiooni ja väärtused, millele ootame teie tagasisidet.

Need on järgmised:

Visioon

Uhtna Põhikool on mitmekesiseid õpivõimalusi ja tervislikke eluviise väärtustav kool, kus õppija on ennastjuhtiv ning ühiskonda panustav õnnelik Inimene.

Missioon

Olla turvaline ja mõtlev kool, kus kõik julgevad olla loovad, uudishimulikud ja avatud meelega.

Väärtused

Oleme arengut toetavad – see tähendab, et:

 • me arvestame individuaalsusega;
 • me toetame tugevusi;
 • meil on mitmekesised õpivõimalused.

Oleme avatud meelega – see tähendab, et:

 • me oleme uudishimulikud, loovad ja uurivad;
 • me julgeme avaldada arvamust;
 • oleme sallivad, paindlikud ja valmis koostööks.

Oleme jätkusuutlikud – see tähendab, et:

 • me hoiame keskkonda ja oleme säästva mõtteviisiga;
 • me hoiame oma vaimset ja füüsilist tervist;
 • me tahame olla turvalises keskkonnas.

Oleme ühtekuuluvad – see tähendab, et:

 • meil on koos hea olla;
 • me austame oma traditsioone;
 • me oleme uhked oma kodumaa üle.

Mõtted ja ettepanekud saata info@uhtna.edu.ee hiljemalt 16.detsembriks 2022

Lugupidamisega
Egle Neuhaus